HIJI POE DI SABUDEUREUN PASANTÉ N


                                             HIJI POE DI  SABUDEUREUN PASANTÉN

Kenging :  Undang Sumargana, 

Angin nyilisib tina érang-érang, hawar hawar ti masjid  sora nu tahrim ngagalindeng ngaleu panjang  sakapeung  jempé ka timpa ku sora nu ngaji di masjid sején.
“Ya arhamar rohimin irhamna!  Ya arhamar rohimin irhamna!” ...
Lalaunan Rangga cengkat bari babatek,” Subhanalloh geuning geus waktu janari moal lila waktu subuh” Tuluy muru pancuran tukangeun imahna, nu dikocorkeun tina cinyusu ti lamping gunung leutik nu pinuh ku tutuwuhan kira-kira jarak 100 M  ti imah kulawarga Rangga.  Segerna cai pancuran, nyelesep karasa mawa seger meraykeun rereged nu nyangkaruk dina awakna.
Berés mandi asup deui ka imahna, rap disarung jeung di baju koko paranti solat, tuluy ngarawél kopéah, saged muru masjid nu ukur paeunteng-eunteung, ti imahna kahalang ku jalan kampung. Di masjid geus nyampak sababaraha urang santri katut ramana Mama Ajengan Husni. Prak angga solat syukrul wudu 2 rokaat di selang ku dua, terus solat tahajud 4 rokaat 4 rokaat disambung ku witir 3 rokaat dekul wé wiridan.
Rangga nyuuh dina pangsujudan maca doa paneda  keur sakumna muslimin muslimat boh nu masih hirup atanapi nu tos maot. Salian ti éta ngadoa khusus pikeun ramana Mama Ajengan Rohman, ogé keur dirina supaya ditetegkeun sareng dipancegkeun  kayakinan sarta dilancarkeun urusanana,  enggké jam 09.00  bakal datang para inohong ti kacamatan nu dibarengan ti kapulisian katut para inohong ti Desa nu mawa pangusaha jugala  ti kota ngabadamikeun masalah leuweung leutik nu jadi sumber cai rék dibeuli ku pangusaha jugala pikeun “Air Minral”, memang geus sababaraha kali Pak Kepala Desa datang ngalalanyah tapi Ajengan Rohman tetep meré putusan moal rék nukeurkeun  éta leuweung, kana janji-janji amis, pang nyieunkeun jalan, pangeangunkeun pasantren, sabab manehna oge jeung masyarakat sabudeureunana masih mampu, bari teu kudu ngorbankeun leuweung leutik sumber cai keur kahirupan rahayat sabudeureunana.
Jam 09.00 isuk-isuk para inohong geus datang kalayan di tempatkeun di ruangan  Bale santri anu lumayan lega, sanajan kur diuk ngampar samak jeung karpét taya korsi taya méja. Dimimitian ku pangatur acara budak santri nu geus biasa cumarita, Nya nepi kanu poko wawakil ti pangusaha ngadadarkeun maksudna, kalayan pinuh ku pangoloan jeung pangbibita sangkan éta tanah nu jadi sumber cai dibikeun dijual kana harga anu kacida pikauruyeunanana. Dijejeran ku Pak camat, milu ngadukung ka pangusaha kalayan jiga nu rada maksa sangkan tanah bisa di jual.
Pikeun jawabanana di serenkeun ka Rangga putrana mama ajengan Rohman, Rangga maju kahareup sanggeus ménta widi ti ramana.
           “Nepangkeun sim kuring Rangga, nyuluran pun bapa, oge salaku sulur ti masarakat sabudeureun ieu kampung, Sim kuring ti kawit gubrag lahir  hirup di ieu kampung, kalayan sabada nyukcurk elmu  kalayan tamat dipaguron luhur kenging gelar insinyur,  niat balik deui ka ieu kampung. Sartsa sim kuring apal pisan masalah gunana leuweung/tutuwuhan, sumber cai pikeun ningkatkeun karaharjaan rahayat, nu sababarha taun katukang ieu tanah dipakampungan bulistir taya pepelakan, kalayan alpukah pun bapa dijejeran sareng tua kampung katut jasa masyarakat sabudeureunana bisa jadi kampung nu hejo lembok curcor cai subur dipelakananana, lamun temah eta tanah di ical raraosan asa moal dipasihkeun sanaos kana dipangaoskeun kana triliunan oge. Margi ieu sumber cai bakal jadi milik pangusaha Rakyat moal kabagéan. Naha Bapa Camat Bapak Kepala Desa sinareng sadérék sadaya rek téga ngorbankeun kahirupan masyarakat, ku jalan nukeurkeun ieu leuweung kana duit oge janji-janji amis anu sanesna? Rangga teteg pisan nyaritana kalayan make alesan ku kajian ilmiah, nu bisa mere jawaban tandes tur alesan nu kaharti pangna éta taneuh teu dibikeun, Malah pak camat oge Pak Kades sinareng inohong nu sejenna asa kapeupeuh puhu ceuli, éra parada hanyakal jadi dékéng pangusaha, teu nyana di éta kampung aya jajaka Kasep nu pinter ahli kahutanan ahli pertanian , nu capetang kalayan teteg dina kayakinan.
Kaayaan rada panas, ogé adu “Argumen” Tapi kalayan tatag sarta tandes sakabeh omongan ti pihak camat  katut rombongan bisa kajawab kalayan maké  alesan”ilmiah” anu merenah ku Rangga, ogé mama ajengan Rohman, katut masyarakat anu lianna.  Malah masyarakat anu nyaksian aya nu surak sagala  awahing ku suka. Dipolototan ku pulisi anu nyaroren pestol, tapi warga kalah nembongkeun sihung bari nemongkeun bedog anu di sorénna, Da puguh marawa bedog rek tuluy ka kebon.
Riungan bubar kira-kira  jam 11.30 rombongan pak camat katut para inohong oge pangusaha jugala marulang, kalayan jiga nu teunangan, masyarakat masih ngariung kalayan pinuh ka bungah bisa mertahankeun éta leuweung sumber kahirupan manéhna.
“Boa euy pak Camat Pak kades oge inohong lianna  geus meunang pangleuleueur, pedah balikna jiga nu kapupul sabab teu hasil anu dimaksud”
“His tong sok suudon, bubar we  ayeunamah sakeudeung deui solat lohor, ke we rek kakarebonmah tos lohor” Mama Ajengan Rohman ngahulag, kalayan teu lila riungan bubar.
                                                     Bantarkalong,     Januari 2022

1 komentar untuk "HIJI POE DI SABUDEUREUN PASANTÉ N"

  1. hiji carita nupinuh ku sarat manfa'at pikeun gambaran kahirupn nukudu bisangabedakn mn kpntingn golongn mn kpntingn umum mn kpntingn pribadi,kujmn kiwari susah numibanda wawasan seperti cep rangga nu paduli k rahayat k lingkungn jng k alamnna,jadikn carita nu lain tinggal waasna,,,

    BalasHapus