LAMUNAN SANG DIREKTUR SD MANA BOA

LAMUNAN SANG DIREKTUR  SD MANA BOA

Kenging : Undang Sumargana


Pareng  nangtung   di jero kelas

Rarambu lalangit tina bilik roroesan jiga ngajak diomean

Rajeg tihang awi jadi panyundang sangkan   kelas teu ngagebro

Pagaliwota meja butut  rareyod sawareh taya sukuan

Barudak anteng  narulis sabeulah meungpeukan irung

Kekebul  nu halaliber tina tembok  nu geus rapuh

Dedeuh potret anak negri bajuang nyiar pangarti

 

Diluar halaman sakola

Banera ngelebet katebak angin

Beureum bodas nu nandakeun yen urang gede ka wani

Wani ancur tutumpuran ngabela ieu negara

Satu nusa satu Bangsa,  masih loba rakyatmah anu  sangsara

 

Kadenge di kelas hiji ibu,  guru nungtun barudak  maca

“Ini Budi, Ini Ibu budi, ini kakak budi”

Masih banyak pejabat tak berbudi

Jiga nu enya  ngadeklarasikeun anti korupsi .

 

Dedeuh potret kahirupan di pasisian

Ceuk tangtungan  hiji lalaki

Direktur  Sekolah Dasar di negeri mana boa

Iraha sakola kuring rek direhab

Hayang leuwih alus saluhureun kanang doma

 

Pareng istirahat  ting burusut lalumpatan

Jajan muru pecel nini-nini

Sanajan ngan pucuk hui

Tapi ngeunahna leuwih ti roti

Barudak karucel, tapi sumangetna waredel

Ngagerendeng na manah sang direktur

“Dedeuh anaking, mun pareng hidep jadi pamingpin

Omean ieu sakola  nu saperti kieu di sabudeureun nagri

Keun bae ladang pajak rakyat oge, 

Ti batan dihakan Monyet nu nyamuni di kebon awi

 

Satu nusa satu bangsa satu bahasa kita

Nusa bangsa dan bahasa,  kita tetap sengsara.

 

Negeri manaboa,    Januari 2022


DEMO RAKYAT

Kenging : Undang Sumargana

 

Ngageleger sora gugur meupeuskeun reueuk

Tingbarasat cahya kilat ngalentab mega

Ngahuru amarah silalatuan

Ngempur hurung na tungtung emun-emunan

Rahayat kahuru dimangfaatkeun ku kabingung

 

Ting porongos ting jorowok

Nusurak eak-eakan, nu demo gogorowokan

Turuhkeun harga! Turunkeun harga!

ceuk sora lalaki nu igana ragas, matana celong.

Turunkeun BBM, turunkeun BBM

Eh, BBM geus turun, tapi hahargaan malah ngajaul

Nu ngagorowok  latam-letem kaeraan

 

“Saudara-saudaraku” Ceuk pimpinan demo

Anu tadi turun tina mobil mewah

Bajuna perlente, erloji bermerk,

Sapatu buatan luar negeri

“Kita terus berdemo-kita gempur istana”

Amarah rakyat kasundut

 

Nu demo beuki  ngangseg

Budal  omongan teu kawadahan

“Hidup pimpinan kita! Hidup pimpinan kita”

Ceuk rakyat nyumangetan pimpinan demo

 

Rakyat ngangseg maju, pulisi bedah amarah

Bukbek peureup jeung peureup,

Panakol jeung panakol

Pimpinan demo ngolesed lalaunan

Akhirna ngabiur pangheulana

Ngadius na mobil mewah muru hotel

Arek otel  jeung bikang paneretan

 

Rakyat jadi korban ti jalma

Nu pundung teu kapeto jadi pimpinan

Sarta teu ngasaan diuk na amisna korsi Dewan

 

Tasik Pakidulan, Kamis 31 Maret 2016

 

 

PASRAH

Kenging : Undang Sumargana

 

Nyanggakeun kagunarmgan raga kaula sadayana

Ti luhur sausap rambut

Ti handap sausap dampal

Ti gigir sa giling gisik

Ti hareup ti tukang gusti anu kagungan

 

Ngan  wungkul raga Illahi

Darma upaya sahiji

Sahadat anu sahiji

Bismilah raga jasmani

Ni Rohman wungkul Illahi

Ni Rohim anu ngahiji

 

Jumeneng satungtung gusti

Seja raga anu ngabdi

Ka  raga rohanu nu ngeusi

Raga jasmani anu wujud

Gantina wali

Eusina bukti kedah suci


Tasik Pakidulan,, 25 juli 2016

 

NGUNTABNA SEUNEU AMARAH

Kengung : Undang Sumargana

 

Panas moreret.......

Ngahuru hate nu silalatuan

Nguntab-nguntab seuneu amarah teu kawadahan

Ruhak burahay beureum

Kahuru  nafsu nu leupas tina kadali

Hanyakal  akal katutup sarah kalakay

Akhirna angkara murka nu karandapan

 

Tasik Pakidulan,, 25 juli 2016


Na Petengna Peuting

Kenging: Undang Sumargana

 

Kuring kungsi ngangseu nyeuaeup petengna peuting

Basa angin janari ngabetrik rapuhna dahan kahirupan

Horeng raga ukur  titipan nu usik marengan rasa

 Katalimbeng   ku  urusan dunya nu pupulasan

 

Kuring ngarasa lungse nyimbutan sesebitan hate

Basa langit ngepris muragkeun ci tangis

Aya ucap ngagalindeng   nu geus lila katalimbeng

Nyangsaya na  dosa nu  numpuk teu katobatan

 

Ieu takbir ngan ukur  nepi  ka tungtung baseuhna biwir

Sabab hate masih rehe teu niruk katungtung kalbu

 Ukur  ngarajah ngalangkang di awang awang

Kumelit na ipisna ruruhit  tungtung  langit.

 

 Tasik Pakidulan,, 25 Julii 2016

2 komentar untuk "LAMUNAN SANG DIREKTUR SD MANA BOA"