NYUNGSI PEUTING DI LAUT PANGANDARAN

 

NYUNGSI PEUTING DI BASISIR PANGANDARAN

Kenging : Undang Sumarana

 


Laut Pangandaran ngagulidag ombakna gumuruh, marengan sagara di luhur wangwangan nu ngoyagkeun palataran hate sugan sirna ti kasimpe. Di langit sagara diri, di handap sagara ati.

Mapay-mapay peuting nyungsi basisir, niat nyirnakeun rasa nyungsi diri naratas lampah milari  bagja nu kasorang. Kapikir na galeuh ati, hirup kudu nangtukeun hiji plihan , naha kudu nangtung na tincakeun realita? Atawa dina titincakan pangimpenan?

Cinta?

Tah sanes kedah diobral na lambey, sarerea pada surti yen hirup teu hade kapahung na jaladri kasedih. Harepan kedah disungsi, sanajan kandeg na gurat balebat, kecap sabar memang kedah dilakonan dina lalampahan, ulah nepi ka ngamgkleung na sagara nu tanpa wates.

Manusa memang lain malaikat moal bisa mindingan rasa nu suda tina nafsu, lamun ngandegkeun nafsu cinta ngan ukur datang sajorelat. Sanajan raga tumuwuh di barengan nafsu, mung kudu dibarengan ku pangenyed iman , sangkan hirup teu kaduhung.

Diri nu geus ngarasa lungse nyungsi jemplingna peuting di basisir, rumasa sarta tumarima kadang teu karasa lampah salah matak ngajaheutkeun manah nulian, lamun temah aya lampah salah kalakonan, boh di haja atanapi henteu, poma urang sili lubarkeun sili elingan sangkan bisa diomean. Hirup runtut sauyunan, eta jalan anu merenah, sanajan na seuhseuhanana kapaksa tarung  cekel sabuk bilang tatu, keur diri taya kagimir sanajan ngemasing pati, mung eta sanes pilihan, sabab hirup urang maot urang mung Alloh anu kagungan.

Basisir Kasimpe, malem sabtu, 8 juli 2016

 

                                                        klik di 

Posting Komentar untuk "NYUNGSI PEUTING DI LAUT PANGANDARAN"