SANTANA KEUR NGALALANA (BAGEAN KA-1)

 

  SANTANA KEUR NGALALANA    

                                                Bagian ka-1

(Kenging Undang Sumargana)

Giwangkara sumirat ti beulah kulon cahyana murub mubyar ngahibaran alam, hiji jajaka keur ngarasakeun tiisna cai talaga, ngarasakeun hiliwirna angin, ngarasakeun liuhna talaga nu kahibaran rungunukna daun  tatangkalan nu tumuwuh sisi talaga.
SANTANA KEUR NGALALANA (BAGEAN KA-1)

Giwangkara sumirat ti beulah kulon cahyana murub mubyar ngahibaran alam, hiji jajaka keur ngarasakeun tiisna cai talaga, ngarasakeun hiliwirna angin, ngarasakeun liuhna talaga nu kahibaran rungunukna daun  tatangkalan nu tumuwuh sisi talaga.

“Emh….asa geus jauh nyorang lalampahan ngalalana, niat neangan luang, Nyukcruk hiji sepuh nemonan parentah guruna”, gerentes hate jajaka bari babatek ngaleungitkeun rereged na awakna” lalaunan muru ka sisi talaga terus ngagibrigkeun cai tina  awakna, sarta rap deui make pakean nu ngalumuk di sisi talag.  Awakna karasa seger deui,
“Tapi waktu moal lila maju ka magrib” Ceuk pikirna manehna nyokot kaputusan pikeun modok neangan tempat pangrereban nepi ka subuh. Waktu  manehna kukurilingan, bari luak lieuk, teu kanyahoan aya lengkah gancang, sarta ngorobas ti jero rungkun aya maung  keur mampret lumpat, Santana kaget geuwat meped kana sisi  tangkal bungur nu daunna ngarunggunuk hejo.
“Hus sia teh awas siah mun datang datang deui ngaganggu sato inguan dewek” ceuk hiji kolot bari ngulang ngulang paneungeul. Eta maung ngagaur bari mangpret lumpat Tarik pisan. Ari si aki teu kebat ngudagna.
“Bagea, Jalu anaking , tong molohok,  hayu milu kasaung” teu loba mikir Santana nuturkeun eta lalaki muru ka hiji saung luhur jangkung nuaya di tengah tengah huma.
“Sok unggah Jalu, tuh aya liwet jeung pais lauk di juru saung tuh caina dina kukuk” santana teu loba carita koloyong wae ka sisi saung muka liwet dina kastrol sarta pais lauk”
“Sok jalu tong asa-asa, eta oge sesa aki samemeh ngaberik si Tangkurak”
“Di tampi Ki”, Santana ngahempak ngahanca liwet jeung pais lauk, karasa nimatna sabab geus sababaraha minggu lalampahan ukur manggih bubuahan. Beres dahar curulung nyicikeun cai kana batok kalapa nu geus herang lesang.
“Sok tah jalu diuk didieu bari ngobrol bari reureuh, geus sare didieu, sabab moal lila magrib”.
“Cageur jalu,  Ki Aji Pengestu guru hidep?” ceuk eta lalaki anyar pinanggih.
Santana kaget alah batan paamprok jeung maung nu tadi.
“Aya hibar Ki” Santana ngajawab bari asa-asa.
“Tong kaget jalu ieu kula Ki Ajar Pangestu nu jadi guruna   guru hidep”. Santana atoh jeung leuwih kaget deui bae, tetela ieu kolot teh nu keur diteangan nemonan parentah guruna. Brek wae aniprek bari nyuuh na pangkonan eta kolot.
“Alhamdulillah Ki, abdi tos dua  minggu asruk-asrukan, teu nyana ditepangkeun di dieu”
“Geus hidep tong heran jalu anaking, anguran mah urang solat magrib heula ke tos Isa di tuluykeun deui ngobrol.”
“Duanana turun ti saung luhur mapay tangga, eta saung luhurna kira-kira 5 meter ditihangan ku tangkal jati petingan anu lumayan cukup gede Wangunanna kacida wewegna, ukuranna kira kira 3 x 4 meter,  tiungna hateup dilapisan ku injuk ti l;uhurna. Keur nu can biasamah turun unggah mapay tangga sakitu teh  lumayan matak cape, tapi keur Ki Ajar pangestu, sanajan umurna geus leuwih saratus  taun, teu jadi masalah, awakna masih waringkas kaleker, batinna pinuh ku pangeusi estu kasipuh pangarti  luar jero.
Beres wudu kalacat deui unggah ka luhur ngalaksanakeun solat magrib, diteruskeun babacaan munajat nepi ka Isa, sarta sanggeusna manjing Isa diteruskeun ngalaksanakeun solat Isa.
“Tah Jalu mun can tunuh aya copy cai panasna na teko Almunium, masih panas, da teko etamah lumayan awet panasna.”
”Jalu saenyana kadatangan hidep, ku aki geus ditunggu-tunggu ti kamari, memang ka Aki geus aya ilapat 4 poe ka tukang, saenyana ti barang hidep mandi di Talaga, ku aki geus kaciri, tapi diantep hayang nyaho kumaha hidep manggihkeun tempat Aki”
“Saleresna Ki,  Santana tos asa putus harepan geus 2 minggu nyungsi leuweung ngasruk tegalan, sare sakaparan-paran, barang dahar sakapanggih nu aya dileuweung, ayeuna pareng ditepangkeun, alhamdulillah Ya Allah”.
“Geus Jalu, da memang jalana hirup aya nu ngatur, teu beunang dihayang-hayang teu beunang di emung-emung, hayang jeung emung lain urang nu boga tapi Allah anu kagungan, malah urang oge gubrag ka dunya lain meunang hayang, waktuna maot teu bisa emung. Sakabeh mahluk ayana tina euweuh, engke na waktuna teu bisa emung lamun Malakal maot ngaeuweuhkeun urang ti dunya, nyabut nyawa sakabeh mahluk, ka asup Malakal maot malaikat  nu diparentahkeun ku Allah nyabut nyawa bakal ngalaman maot.Ngan Allah nu ayana asal tina aya bakal terus langgeng salilana.”
“Duh Ki katampi pisan eta cariosan aki, jadi ngalugaykeun deui kasadaran tina hakekat hirup.”
“Geus jalu geura istirahat, tuh aya amparan kulit mencek meunang ngampuhkeun 5 kulit mencek di hijikeun, bantalna tuh dijuru, ke Jam tilu wayahna kudu geus hudang”
“Muhun Ki sok sanaos masih sono ngobrol, tapi ieuh soca geus karaos tunduh”
“Santana ngamparkeun kulit mencek, nyokot bantal, kabeneran aya bantal 2 hiji ewang jeung Ki Aji Pangestu”
Di jero saung geus teu kadenge deui nu ngarawangkong, di luar cahya purnama ngebrak nyaanganka sakuliah alam, Angin ge ngadadak tingtrim geus teu nyoara deui, ukur simeut Nangka, ciang-ciang sarta sasatoan  nu sejenna disarada lir paduan sora gamelan nu kacida endahna.
 
Nyamung ka bagean 2
 

Posting Komentar untuk "SANTANA KEUR NGALALANA (BAGEAN KA-1)"