SANTANA KEUR NGALALANA BAGEAN KA-3

 

SANTANA KEUR NGALALANA

Carita nyambung bagẻan ka- 3

(Kenging : Undang Sumargana) 

Poẻ beuki beurang sang Giwangkara nyorotkeun cahayana sumirat di langit, langit lenglang, rupa biru paselang jeung bodas, cicirẻn maju halodo rẻk manjang.Tatangkalan ting pelenoy katebak angin, jiga nu gugupay ka Santana nu kakarẻk sapoẻ aya didinya, sedengkeun Santana dibarengan ku Ki Ajeng Pangẻstu muru ka Talaga nu jarakna kira-kira 100 meter ti saung tempat pangrerebanana.

”Tah ieu jalu talaga nu dipakẻ mandi ku hidep kamari, katelahna talaga kahuripan, caina memang canemrang herang sabab ngarupakeun  cai nu kaluar tina matan cai seserepan  akar tutuwuhan. Jalma sẻjẻn euweuh nu wani ngalanto komo manimah didieu keurmah tempatna jauh ka lemur, lampah boga anggapan sanget, padahal nu puguhmah merẻ kahirupan ka sakabẻh sato nu aya di sabudeureun ieu leuweung. Coba lamun tadi isuk-isuk pisan atawa engkẻ maju kaburit, ku urang bisa kasaksian sato nu mani di ieu talaga.

”Muhun leres Ki abdi kamari ngarasakeun segerna cai Talaga.”

”Tah kahareupmah sapoẻ sakali hidep kudu mani bari ngojay di  ieu talaga, ngojay bulak balik ti sisi Beulah dieu nuju ka tungtung balik deui kadieu, lah paling aya 250 meteran jadi bulak balik 500 meter, cukup keur Latihan napas olah raga di ieu talaga.”

”Muhun Ki, tapi asana moal kiat bulak balikmah”.

”Nu matak perlu ngabiasakeun keur ngalatih kakuatan awak”.

“Hayu rang kabeulah ditu jalu!”

“Santana nuturkeun asup ka jero leuweung tapi teu lila mangih tegalan nu pinuh ku jukut, ditengahna aya tangkal kiara anu raweuy ku akar gantung anu geus jarangotan”

”Tah jalu akar ieu bisa dipakẻ ngalatih kakuatan leungeun naẻk ka puncer kiara”. Kitu jeung kitu wẻ sapoẻ ẻtamah Santana diwanohkeun ka sabudeureun ẻta tempat. Ari ngalieuk ka Beulah wẻtan Santana nempo saabrulan merak di sisi tegalan, katempo merak bikang keur ngabẻbẻr bẻbẻr jangjangna mikat sang jalu sangkan nyalampeurkeun, Tetempoan  anu kacida ẻndahna, di luhur kiara,  monyet gugulayunan, jiga nu mamẻrkeun kabisana. Sato sato nu aya di dinya teu sarieuneun malah loba nu ngadeukeutan jiga nu hayang leuwih wanoh utamana ka Santana nu kakara saliwat ditepungkeun ku Ki Aji Pangestu.

”Yu ah Jalu cukup poẻ ieumah kukurilingan di sabudeureun ieu tempat, rang ka Talaga bari meresihan awak sakalian Aki hayang apal nepi kamana kakuatan hidep ngojay di talaga.” Duanana ngabelesat muru talaga, katempona teu napak kana taneuh ngagunakeun ẻlmu ngahampangkeun awak nu geus aya  dina tataran nu luhur, aya kalana melesat luluncatan dina pucuk-pucuk tangkal. Teu kungsi lila geus narepi kasisi talaga. Tuluy maruka pakean tinggal kolor nu dipakẻ

Jalu sok rang balap jeung aki bulak balik nepi deui ka sisi beulah dieu, Aki Ajar Pangestu ngabelesat nyuruwuk dina kulit  cai, sakapeung ngalelep jeroeun cai, sedengkeun Santana nuturkeun jauh katingaleun, sanajan manẻhna naker tanagana, Santana masih ditengah Si Aki geus balik deui papapag, nepi kasisi Santana geus renghap ranjug tapi maksakeun balik deui sedeng Aki Ajar Pangestu geus nepi deui ka sisi  tempat panginditan tadi. Ahirna dina jarak waktu nu cukup lila Santana nepi deui ka sisi kadeukeut si Aki dina napas nu renghap ranjug. Nepi kasisi Santana nyarandẻ sisi talaga bari ngatur napasna.

“Uuuhh, budak ngora, ẻleh ku aki-aki jalu”

“Aduh capẻ Ki”

”Nu matak jalu kudu mineng dilatih, sarta kudu apal ẻlmuna makẻ dadasar anu bener.” Geus wẻ poẻ ieumah anggur urang kasaung muru solat lohor sarta ngareureuhkeun ka capẻ. Muru ka saung dina lẻngkah biasa sakumaha ilaharna leumpang jalma sapopoẻ teu ngabelesat ngagunakeun ẻlmu ngahampangkeun awak.

Sabada ngalaksanakeun solat lohor, Ki Ajar  Pangestu, ngahaja ngajak ngobrol Santana, sarta ti mimiti harita Santana diangkat jadi muridna.

“Jalu ti mimiti ayeuna hidep resmi jadi murid Aki, sanajan hidep didieu kakara  sapoẻ, tapi aki geus bisa ngukur nepi kamana tahapan kamampuan hidep, sanajan keur ukuran jalma biasa mah  elmu kanuragan hidep lain bantrak bantrakeun, oge ẻlmu batin nu dicangking ku hidep geus cukup luhur. Aki yakin elmu nu diturunkeun ku budak sakaligus murid aki Ki Aji Pangestu geus koredas ditamplokeun kabeh, tapi teu sakabẻh elmu Aki dipimilik ku Ki Aji, nu matak Ki Aji ngajurung hidep neangan Aki ogẻ. Keur Aki bungah jalu sabab hidep bakal jadi panerus aki nuluykeun tapak lacak nanjeurkeun bebeneran ngabasmi kajahatan, nu teu bisa karẻngsẻkeun, malah sapanjang dunya ngadeg kajahatan moal ngalakon musna, nu penting usaha urang satekah polah, bari jeung urang kudu nyaho elmu bebenran saluyu jeung panungtun agama Islam ageman urang.

”Pangẻstu Ki Guru, abdi bingah liwat saking dijantenkeun murid Aki, sarta janji dina manah bakal soson soson ngalap ẻlmu ti Aki, tong asa-asa Aki nalingakeun sareng ngalempengkeun abdi, Malum abdi masih atah perlu bimbingan Aki” Santana nyarita pinuh k uku rasa Ajrih sarta kabungah nu taya kendatna.

“Geus sesa waktu poẻ ieu jeung poẻ isuk hidep bisa ngalanglang ieu leuweung sorangan, pageto poẻ kemis hidep puasa nyenen kemis, peutingna dimimitian jam 12.00 tengah peuting urang prak mimitian ngalatih elmu pikeun nyeukeutan rasa. Jig ayeunamah rek nyarap heula nyarap heula rek tuluy istirahat atawa ngalanglang ieu leuweung kuma hidep, asal ulah kaluar ti ieu leuweung komo nepi ka lemurmah.

Santana muru ka tempat dahareun, aya cau asak cukup keur sasarap beurangmah, teu lila amitan ka Guruna ngan belesat waẻ kaluar clẻ manehna nangtung na puncer  kai ki Hiang  kira-kira jauhna 7 meter ti saung. Culang cileung jleng deui luncat kana tangkal lamẻ, kitu jeung kitu wẻ ahirna manehna nepi kategalan nu tadi, terus ngeprokeun leungeun luhureun sirahna sakumaha anu pernah dipraktẻkeun ti Guruna, teu kanyoan tingkurunyung sasatoan, sanajan reuwas tapi yakin eta sato moal aya nu wani ganggu ka manẻhna. Teurs ngadeukeutan maung Lodaya jalu anu kacida gedẻna, ẻta lodaya ngan ukur kupat kepot buntutna bari jeung ngaletakkkan sukuna, jiga nu manggih kabungah nu taya papadana.

”Hẻi lodaya ngaran maneh timimiti ayeuna ku kula disebut sibelang, sarta anjeun jadi sobat sakaligus jadi  tutumpakan di mana diperlukeun, tah lamun kula manggil ngaran belang ngandung harti anjeun kudu  datang”

Si belang ukur ngagerem bari kupat kepot buntutna tandaning ngarti kana naon nu diomongkeun ku Santana.

” Jig nu sẻjẻn nyingkah tapi anjeun belang milu jeung kula” satu nu sẻjen lalumpatan deui ka ruyuk sedengkeun si belang kalah ngalenehan ka santana. Clak waẻ Santana numpak kana tongongna.

“Hayu belang rang ngurilingan leuweung, tapi teu kudu lumpat leumpang biasa wẻ. si belang maju lalaunan, leumpang sakumaha kahayang Santana. Santana naplok na tonggong Si Belang.

”Tarikan belang majuna?” Si Belang rada lumpat tapi teu Tarik, maju terus ka wetan sarta lamun terus maju bakal nepi ka Pasir ampok, bisa turun ka lemur Cangkuang atawa bisa mengkol ka Cirarangkon, anu kadituna bras ka  Citaneuh beureum atawa lempeng ka Leuweun Cimaung ,ka Babakan teus ka Kampung Tenjosari. Tapi da Santana teu maksud kaluar ti Leuweung komo kalemur tempat nganjrek jelema atuh meureun matak ibur, Santana katut si Belang ngan ukur nepi ka sisi leuweung geledegan. Terus balik deui nyaksrak leuweung, akhirna nepi deui katempat nu tadi, Santana turun terus ngusapan tonggong Si Belang.

”Cukup Belang keur poẻ nuhun,  jig hidep bisi rẻk liar deui” Si Belang unur unuran bari melong ka Sntana jleng luncat gorobas kanu bala. Sedengkeun santana ngabelesat muru ka pancuran rẻk ngabersihan awak. Beres mani tuluy muru hawu ngaliwet saperti biasa lumrah make suluh,

          ( nyambung ka bagean 4) 

2 komentar untuk "SANTANA KEUR NGALALANA BAGEAN KA-3"

  1. punten sok sanaos latar tempatn utamina ngaran tempat nu aya di Cikukulu tapi, ieu mung saukur carita fiktif numutkeun imajinasi simkuring

    BalasHapus