SANTANA KEUR NGALALANA BAGEAN KA 4

 

SANTANA KEUR NGALALANA

Carita nyambung bagẻan ka- 4)

(Kenging : Undang Sumargana) 

“Geus sẻsa waktu poẻ ieu jeung poẻ isuk hidep bisa ngalanglang ieu leuweung sorangan, pagẻto poẻ kemis hidep puasa nyenẻn kemis, peutingna dimimitian jam 12.00 tengah peuting urang prak mimitian ngalatih elmu pikeun nyeukeutan rasa.  Jig ayeunamah rẻk nyarap heula nyarap heula rẻk tuluy istirahat atawa ngalanglang ieu leuweung kuma hidep, asal ulah kaluar ti ieu leuweung komo nepi ka lemurmah

Ti bada magrib kenẻh bulan geus katẻmong nyorotkeun cahayana, malum harita maju tanggal 14 mangsana buleudan bulan katemong kabẻh. Gurat gurat di langit teu pati katẻmong ngan rupa biru bersih tandana alam maju halodo, angin dina pucuk pucuk tangkal, jiga nu nyebarkeun beja ka sakabeh alam pileuweungan yẻn di ẻta tempat bakal lahir jawara sajati nu peuting harita bakal mimiti digemblẻng.

Ti bada solat isa Santana geus diiberan yẻn pas jam 12.00 peuting kudu nyaring pikeun nampa pituduh awal ngalatih kaseukeutan rasa, nu disebut elmu Panggelar rasa, dimana elmu Panggelar Rasa geus di pimilik jalma bakal timbul welas asih ka sakabẻh mahluk anu kumalendang, sara sarta geleterna kaayaan sakabeh alam bakal bisa ngarasakeun.  Sabada solat isa Santana geus sarẻ, kitu deui Ki Ajar Pengestu. Jam 11.00 Santana geus dihudangkeun ku Ki Ajar sarta dititah kacai mandi heula, teu lila Santana geus aya hareupeun Ki Ajar, makẻ pakẻan sing sarwa bodas.

“Jalu Kasẻp aki rek ngajarkeun kahidep ẻlmu Panggelar rasa, prakprakanana dina dimimitian solat tobat, sangkan dosa-dosa hidep nu kaliwat meunang ampuan ti Allo, sabada bẻrẻs ngadoa, posisi hidep tetep sila, leungan ditamprakeun na luhur pingping bari  tramprakeun, pusatkeun pikiran ucapkeun lapad istigfar na hatẻ rasakeun geteran na leungeun lila lila bakal karasa aya  hawa jeung geteran murni  nu asup na sela-sela leungeun, sok saheula anan ẻta cara praktẻkeun nepi ka jam 03.30. kẻ ku aki jam 3.00 disamperukeun deui ka dieu”. Geus papatah ka muridna jorẻlat  Ki Ajar pangẻstu,   ngabelesat clẻ na pucuk bungur nu jadi deukeut saung manẻhna gẻ sarua  mraktẻkeun nu dipapatahkeun ka muridna, bedana manẻh namah diuk  dina pucuk bungur jiga nu ngarasa genah awakna hampang pisan, sedengkeun santana harita sila menekung dijero saung.

Sajeroning Santana sila bari namprakeun leungeun luhureun pingping, pikiranna museur ka nu maha Agung, biwirna ngunyem ngucapkeun istigpar, kana awakna karasa aya hawa murni asup lalaunan ngaliwatan ramo ramo, leungeun anu rangah. Beuki lila beuki loba ngahiji nyaliara dina  sakujur awakna, parat nepi kasatengah opat, kagareuwahkeun ku guruna anu geus aya di jero saung.

”Geus geura lugay jalu, cukup keur  peuting ieu, isuk hidep  wayahn kudu   puasa!” Santana ngajorelat muru tampian, teu lila geus balik deui ngadago waktu subuh

“Jalu, coba engkẻ, isuk isuk bada wirid hidep kaluar ngalanglang leuweung, tong heran lamun aya hal hal anu anẻh nu ka dengẻ atawa karasa ku hidep.  Waktu geus maju ka caang Jorẻlat baẻ manehna ngajorẻlat, waktu ngajorẻlat karasa memang aya nu anẻh awakna leuwih hampang ti sasari, sarta barang nepi kana taneuh, tina rungkun rungkun leuweung kadẻngẻ sora sora anu ngarawangkong ngan asa teu puguh pihartieunana, hal ẻta jadi pikiran santana

”Emmhhh… ieu meureun, hal-hal anẻh anu diobrolkeun ku guru tẻh”, ceuk Santana ngobrol sorangan”, beuki ditengetan ẻta sora nu kaluar tina rungkun tẻh singhorẻng sora sasatoan nu aya di jero leuweung keur ngobrol jeung baturna,

“Moal ieu tẻh kitu tahapan elmu Panggelar Rasa nu geus mimiti kapimilik ?” Santana teu loba mikir ngan jorẻlat deui baẻ ka saung, disaung akina mapagkeun ku seuri leutik,  keur Santana mah  namah kapanasaran.

“Diuk jalu” Ki Ajar Pangestu jiga nu surti kana pikiran Santana.

”Tong hẻran jalu naon nu karasa kadẻngẻ ku hidep, nganung harti elmu Panggelar rasa mimiti kapimilik ku hidep, lamun hidep geus tilu peuting ngalatih diri asal tekun insya Allah hidep bakal bisa ngahartikeun naon nu kadẻngẻ ku hidep. Malah sora tatangkalan ogẻ bakal bisa kabandungan, hartina hidep bisa ngahartikeun sora sasatoan sora tatangkalan, salian ti ẻta ẻlmu ngahampangkeun awak bakal leuwih sampurna”.

Ngabandungan obrolan guruna kitu, santana beuki yakin kana kamampuan guruna, ogẻ kana kakawasaan gusti Allah. Sarta itikad dina hatẻna pikeun ngalatih diri beuki soson soson

Tilu poẻ Santana lumaku kitu,  sarta poẻ ka opat kudu ngalakukeun hal nu sarupa dina luhur pucuk tangkal kai jangkung dina puncerna, waktuna sarua salila 3 poẻ. Poẻ ka 7 ka 8 jeung ka salapan, dilakukeun bari diuk dina luhur kulit cai nu aya di Talaga Kahuripan, dina poẻ ka sapuluh Santana geus bisa ngarasakeun robahna kaayaan dirina, Awakna geus bisa ngarasakeun elmu ngahampangkeun awak anu geus bisa nepi katahapan puncerna, pangrunguna anu geus seukeut luar biasa, bisa ngarti kana basa sasatoan, bahasa tatangkalan, jeung kaseukeutan indrana indra lahir oge kaseukeutan batinna. Ki Aji Pangestu bungah ningal kaayaan muridna anu ngalaman kamajuan anu sakitu rongkahna, sanajan masih loba elmu tutungkusan anu can diwariskeun ka muridna.

Hiji waktu pasosore santana jeung guruna  diuk sisi talaga, bari ngarasakeun nikmatna  hiliwir  angin, ngarasakeun lenglangna  langit anu kasinaran ku cahya panonpoe, nimulkeun cahya sumirat lire mas sinangling.

”Jalu kasep, elmu panggelar rasa geus dikawasa kuhidep, sakaligus jeung dipimilikna elmu ngahampangkeun awak anu geus nepi kana tahapan puncerna kaseukeutan pangrungu jeung batin hidep, geus hesẻ nẻangan tandingna, tapi nu paling poko, sikap welas,  sikap asih ka papada jalma kudu terus ditingkatkeun, kitu deui rasa asih ka papada mahluk gusti liana”

“Nuhun aki, tapi abdi teu weleh neda bimbingan terus ti Aki”

      “Emmhh geus pasti jalu, malah Latihan kahareupna bakal leuwih beurat, sabab aki niat ngawariskeun sakabẻh elmu ka hidep. Tapi sing inget jalu luhureun langit, aya langit, almu manusa taya nu sampurna, taya elmu pamungkas, ngan gusti Allah nu maha sampurna, elmu nu dipimilik ku urang lir ibarat sakeclak cai dilautan dibandingkeun jeung kakawasaan Allah".   

Nyambung kana carita saterusna ”SANTANA SATRIA PINILIH NU WELAS ASIH"

Posting Komentar untuk "SANTANA KEUR NGALALANA BAGEAN KA 4"